Позивају се сва заинтересована лица да учествују на Конкурсу за израду идејног решења логоа 55. Међуопштинских омладинских спортских игара које ће се одржати у Прибоју у јулу 2018.године.

Циљ конкурса је да се добије квалитетно, оригинално и једноставно решење лога који ће бити заштитни знак 55. МОСИ ПРИБОЈ 2018.

Идејно решење лога треба да симболизује 55. МОСИ и општину Прибој. Лого ће бити коришћен на свим промотивним материјалима 55. МОСИ ПРИБОЈ 2018.
Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица.
Пожељно је да идејно решење лога садржи знак (графички елемент) и логотип (словни знаци). Решење лога мора бити у складу са стандардизованим амблемом Међуопштинских омладинских спортских игара.

Идејно решење лога треба бити достављено у пакету који садржи два коверта.
У првом коверту (на коме је написана шифра аутора) налази се цртеж и ЦД,затим одштампано текстуално образложење, односно објашњење лога.
Други коверат мора бити затворен и запечаћен. На њему мора бити само шифра аутора и у њему се, на листу формата А4, у штампаној форми, достављају следећи подаци о аутору:
- Шифра
- Име и презиме
- Занимање
- Адреса
- e-mail адреса
- Контакт телефони
- Својеручни потпис
Наведени пакет (коверат) доставља се лично или као поштанска пошиљка без имена и адресе пошиљаоца на адресу: ОПШТИНА ПРИБОЈ, Комисија за избор предлога лога за МОСИ Прибој 2018, Улица 12. јануар 108, 31330 Прибој

Услови Конкурса:
1. Конкурс је отворен од 24.01.2018. године до 08.02.2018. године
2. Неблаговремени и непотпуни предлози неће се узимати у рaзматрање.
3. Сваки учесник конкурса може учествовати са највише три рада, али сваки рад мора бити достављен Комисији као посебна пошиљка и са посебном шифром и траженим садржајем.
4. Слањем радова учесници потврђују да су искључиви власници својих радова и да неће бити нарушена ауторска права трећих лица.
5. Сваки учесник конкурса доставом свог рада прихвата све услове и пропозиције овог конкурса.
6. Комисија задржава право да од аутора чији је рад изабран тражи дораду или измене појединих елемената идејног предлога логоа, што је aутор обавезан да прихвати, осим у случају да измена мења карактер његовог предлога.
7. Аутор чији предлог идејног решења буде изабран и награђен сагласан је са преносом свих ауторских права и потраживања по основу свог рада на општину Прибој.
8. Приспели радови се неће враћати ауторима по завршетку конкурса.
Аутор чији предлог идејног решења буде изабран има право на новчану награду у нето износу од 30.000,00 динара.
Комисија ће по завршетку конкурса прегледати све доспеле радове и извршити одабир најбољег идејног решења у року од 10 дана од дана истека рока за достављање предлога и о томе обавестити јавност путем медија.

Јавни конкурс биће објављен у локалним средствима јавног информисања, огласној табли општине Прибој и на званичном сајту општине Прибој www.priboj.rs.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 55. MOSI Priboj 2018. All Rights Reserved.