ОПШТА ПРАВИЛА МЕЂУОПШТИНСКИХ ОМЛАДИНСКИХ

СПОРТСКИХ ИГАРА

 

Члан 1.

 Међуопштинске омладинске спортске игре обухватају територију: Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Републике Србије и Републике Црне Горе.

На МОСИ имају право учешћа све општине поменутог подручја. Један од услова стицања права учешћа на МОСИ је усвајање Споразума о организацији МОСИ.

Општине учеснице МОСИ које три године за редом не узму учешће на МОСИ губе право даљег учешћа на МОСИ.

 

Члан 2.

Општине учеснице обавезно се пријављују на МОСИ организатору – општини домаћину најмање месец дана пре почетка Игара.

У циљу успешног планирања припрема, смештаја, програма итд. сви учесници су обавезни да по захтеву општине домаћина доставе претходну пријаву учешћа по спортским гранама најкасније три месеца пре почетка Игара.

 

Члан 3.

Такмичари који представљају општину учесницу МОСИ морају имати доказ о месту рођења на подручју те општине или доказ о сталном пребивалишту на подручју општине коју представљају на МОСИ.

 

Члан 4.

Такмичари на Играма морају имати такмичарску легитимацију са фотографијом, која представља основни документ идентификације сваког такмичара, а у случају потребе идентификација се може вршити на основу личне карте, пасоша и извода из матичне књиге рођених. Такмичарска легитимација мора да садржи оверу:

- Надлежне здравствене службе општине.
- Штаба МОСИ општине домаћина.

Општине учеснице МОСИ дужне су сачинити генерални списак свих учесника Игара, а који мора бити оверен од пријавно – одјавне службе министарства унутрашњих послова општине учеснице.

Број такмичарске легитимације мора бити истоветан са бројем из генералног списка.

Пример обрасца генералног списка се налази у прилогу ових правила а општине учеснице Игара су дужне да исти неизоставно користе.

За доследну примену овог члана одговорна су руководства општинских екипа.

 

Члан 5.

            Руководство општинске екипе мора имати најмање три члана, од којих један треба да је делегат Скупштине МОСИ.

 

Члан 6.

Један такмичар може  током Игара наступити највише у три гране спорта.

 

Члан 7.

Екипа учесница на МОСИ мора бити једнообразно обучена у спортској униформи. Сви такмичари морају бити одевени у прописану спортску опрему.

           

Члан 8.

Руководство екипе општине учеснице на Играма дужно је водити бригу о понашању својих такмичара и одговорно је за дисциплину и понашање сваког члана.

За дисциплинске прекршаје, према тежини прекршаја, екипа учесница мора се казнити одузимањем бодова у свеукупном збиру бодова, а за теже прекршаје може се дисквалификовати у једној грани спорта или пак комплетна екипа општине учеснице.

 

Члан 9.

Свака екипа обавезна је да на дефиле изведе комплетну екипу према пријављеном броју и обучену у спортској опреми.

За неучествовање у дефилеу екипа ће се кажњавати одузимањем до 100 бодова из свеукупног збира бодова.

 

Члан 10.

Пре почетка такмичења у свакој грани спорта вођа екипе дужан је надлежном делегату пружити на увид такмичарске легитимације свих такмичара које пријављује у записник.

 

Члан 11.

За нетачно давање података или фалсификовање такмичарске легитимације кажњавају се и екипа и такмичар.

Уколико се утврди да је у екипи неке општине учествовао неки такмичар чији идентитет није у складу са одредбама чланова 4 и 5 ових Правила, екипа у тој спортској грани се дисквалификује са Игара и нема право на пласман а општина се кажњава одузимањем 100 бодова из укупног, односно свеукупног пласмана.

 

Члан 12.

За сваки дисциплински прекршај, судија или делегат подносе пријаву Комисији за жалбе и  дисциплинске прекршаје која ће  према правилницима односне гране спорта изрећи казну. Ако је такмичар искључен аутоматски се суспендује и губи право учешћа и у другој грани спорта до одлуке Комисије за жалбе и дисциплинске прекршаје.

            За сваки дисциплински прекршај, судија, делегат као и руководилац такмичења те спортске гране дужни су од прекршитеља узети писмену изјаву и исту, уз своју изјаву, доставити надлежном органу на поступак.

 

Члан 13.

Свака екипа има право жалбе ако сматра да је оштећена због битне материјалне повреде правила и непридржавања осталих докумената Игара.

Жалба на повреду правила на утакмици уноси се у записник о одржаној утакмици, а у писаној форми подноси се Комисији за жалбе најкасније један сат по завршетку утакмице.

 

Члан 14.

Жалба на регистрацију играча може се уложити пре, за време и после завршетка такмичења.

 

Члан 15.

Жалба која је уложена првостепеној комисији мора да се реши у року од два сата од тренутка подношења. Неблаговремене жалбе неће се узимати у разматрање.

 

Члан 16.

Уколико општина – екипа није задовољна одлуком првостепеног органа има право да у року од два сата од саопштавања одлуке достави жалбу другостепеном органу – Сталном комитету МОСИ.

 

Члан 17.

Уз сваку жалбу поднесену првостепеној комисији прилаже се кауција од 15.00 €  која се враћа у случају повољног решења жалбе.

 

Члан 18.

Изречене казне су коначне истеком права на жалбу или доношењем одлуке другостепеног органа односно трећестепеног органа а извршне су објављивањем у службеном Билтену.

 

Члан 19.

Екипе општина учесница МОСИ дужне су да осигурају све своје такмичаре од евентуалних незгода и повреда, а у спортским гранама бициклизам и карате без полисе осигурања такмичари не могу наступити. Осигурање се може извршити у свакој општини учесници МОСИ.

 

Члан 20. 

Све измене и допуне Општих правила и Посебних пропозиција за све гране спорта и начин бодовања врши Скупштина МОСИ.

 

Члан 21.

Такмичење на МОСИ  може се одржавати, како за мушкарце тако и за жене,  у следећим спортским гранама : атлетика, одбојка, кошарка, рукомет, стрељаштво, шах, стони тенис, планинарство, фудбал, мали фудбал, карате, пливање, спортски риболов, тенис, бициклизам, одбојка на песку, кајак, куглање, гимнастика и мотоциклизам.

Спортске гране за које је домаћин Игара обавезан да обезбеди услове за организовање такмичења су : атлетика, одбојка, кошарка, рукомет, стрељаштво, шах, стони тенис, планинарство, фудбал, мали фудбал и одбојка на песку.

У зависности од могућности организатора Игара, исти ће предложити остале спортске гране из става 1. Овога члана у којима ће се још одржати такмичења.

 

Члан 22.

Такмичење у екипној конкуренцији може се одржати у случају само ако је у једној од предвиђених грана спорта пријављено најмање четири екипе.

Ако се пријави мањи број екипа од четири такмичење се неће одржати.

Пре почетка такмичења главни руководилац такмичења издаје саопштење у коме наводи у којим гранама спорта ће се такмичење одржати.

 

Члан 23.

Општина, чија екипа без оправдања не наступи у некој од спортских дисциплина за коју је доставила пријаву учешћа и за коју је жребана, казниће се одузимањем 100 бодова освојених у генералном пласману.

Као оправдан разлог сматра се здравствено стање на основу потврде лекара МОСИ.

 

Члан 24.

Екипа која без оправдања не наступи у одигравању утакмица за коначан пласман и екипа која неоправдано напусти такмичење брише се из пласмана те спортске гране, односно остаје без бодова у коначном пласману те спортске гране и не може се пријавити за такмичење у тој спортској грани на следећим МОСИ.

 

Члан 25.

Такмичење у екипним спортовима (одбојка, кошарка, рукомет, мали фудбал, стони тенис и тенис) одвија се по једноструком бод систему путем квалификационих и финалних група.

Колико ће квалификационих група бити и колико екипа сачињавати групу, зависи од броја пријављених екипа што је регулисано чланом 5 и 6 Правилника о жребању.

Такмичење у шаху се игра по швајцарском систему – компјутерско паровање.

Такмичење у фудбалу одвија се по куп систему а носиоци жреба  се одређују према пласману са претходних МОСИ.

 

Члан 26.

У спортским гранама: одбојка, кошарка, рукомет, стони тенис, мали фудбал, тенис и фудбал максимум екипа које могу учествовати на МОСИ је 16. Кључ за добијање 16 екипа је следећи:

- 12 пријављених екипа по пласману са претходних МОСИ.

- Општина домаћин уколико није у квоти предвиђених 12 екипа,

- Преостала три или четири места попуњава Стални комитет од пријављених екипа које нису у квоти у претходних 12 или 13, по принципу из сваке републике по једна општина. Стални комитет у договору са заинтересованим општинама утврђује начин укључивања ових општина. У осталим спортским гранама могу учествовати све пријављене екипе, а за свеукупни пласман се бодује првих 16.

 

Члан 27.

Правила такмичења у свим предвиђеним гранама спорта регулишу се посебним пропозицијама за сваку грану спорта.

 

Члан 28.

Све екипе победнице у свим гранама спорта у обе конкуренције стичу назив првака МОСИ за одређену годину у одређеној дисциплини.

 

Члан 29.

Бодовање на МОСИ за екипни пласман врши се на следећи начин:

 

АТЛЕТИКА

Ред.

број

Екипа која освоји

Добија бодова

1.

1. место

204

2.

2. место

180

3.

3. место

158

 4.

4. место

137

5.

5. место

117

6.

6. место

99

7.

7. место

83

8.

8. место

68

9.

9. место

54

10.

10. место

42

11.

11. место

32

12.

12. место

23

13.

13. место

15

14.

14. место

9

15.

15. место

5

16.

16. место

2

 

 

 

ОСТАЛИ СПОРТОВИ

 

Табела А

 

За спортске гране у којима учествују  4 екипе

 

Ред.

број

Екипа која освоји

Добија бодова

1.

1. место

34

2.

2. место

26

3.

3. место

16

 4.

4. место

5

 

Табела Б 

За спортске гране у којима учествује од  5 до  8 екипа 

Ред.

број

Екипа која освоји

Добија бодова

1.

1. место

68

2.

2. место

52

3.

3. место

38

 4.

4. место

26

5.

5. место

16

6.

6. место

8

7.

7. место

2

8.

8. место

1

 

Табела Ц. 

За спортске гране у којима учествује од 9 до 12  екипа

Ред.

број

Екипа која освоји

Добија бодова

1.

1. место

102

2.

2. место

87

3.

3. место

73

 4.

4. место

60

5.

5. место

48

6.

6. место

38

7.

7. место

29

8.

8. место

21

9.

9. место

14

10.

10. место

8

11.

11. место

3

12.

12. место

1

 

Табела Д. 

За спортске гране у којима учествује од  13 до  16  екипа 

Ред.

број

Екипа која освоји

Добија бодова

1.

1. место

136

2.

2. место

120

3.

3. место

105

 4.

4. место

91

5.

5. место

78

6.

6. место

66

7.

7. место

55

8.

8. место

45

9.

9. место

36

10.

10. место

28

11.

11. место

21

12.

12. место

15

13.

13. место

10

14.

14. место

6

15.

15. место

3

16.

16. место

1

 

           

Посебним пропозицијама МОСИ, у свим спортским гранама, регулисана су правила понашања. Такмичења  у свим спортским гранама одвијаће се у складу са правилима струковних савеза Србије , Црне Горе, Републике Српске и Федерације БиХ, усклађених са потребама МОСИ, а за све што није предвиђено Општим правилима примењиваће се Посебне пропозиције.

 

Члан 30. 

            Екипни победници се утврђују: 

  1. У свим гранама спорта по Посебним пропозицијама.
  2. Укупни победник у мушкој и женској конкуренцији постаје она екипа – општина која у свим спортовима у тој категорији сакупи највише бодова.

 

Свеукупни победник постаје она екипа – општина која у свим спортовима и категоријама (мушкарци и жене) сакупи највише бодова. У случају да две или три екипе имају исти број бодова победник је она екипа која има више освојених првих места.

 

 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

о додели пехара, медаља и диплома најбољим екипама и појединцима

за постигнуте резултате у појединим гранама спорта

 на финалном делу МОСИ

 

 

Члан 1.

Овим Правилником се утврђује број пехара, медаља и диплома који се додељују:

- најбољим екипама и појединцима за постигнуте резултате у појединим гранама спорта,

- најбољој екипи у спортском понашању,

- најуспешнијој  такмичарки,

- најуспешнијем такмичару,

- најкомплетнијој гостујућој општинској екипи,

- укупном победнику у женској конкуренцији,

- укупном победнику у мушкој конкуренцији и

- свеукупном победнику

 

 

 

 

 

Члан 2.

 

            Пехари и дипломе за најбоље екипе по спортским гранама додељују се :

 

 

Ред.

Број

Спортска грана

Мушкарци

Жене

Укупно

пехари

дипломе

пехари

дипломе

пехари

дипломе

1.

АТЛЕТИКА

1

3

1

3

2

6

2.

ОДБОЈКА

1

3

1

3

2

6

3.

КОШАРКА

1

3

1

3

2

6

4.

РУКОМЕТ

1

3

1

3

2

6

5.

СТРЕЉАШТВО

1

3

1

3

2

6

6.

ШАХ

1

3

1

3

2

6

7.

СТОНИ ТЕНИС

1

3

1

3

2

6

8.

ПЛАНИНАРСТВО

1

3

1

3

2

6

9.

ФУДБАЛ

1

3

1

3

2

6

10.

МАЛИ ФУДБАЛ

1

3

1

3

2

6

11.

ОДБОЈКА НА ПЕСКУ

1

3

1

3

2

6

12.

СПОРТ.  РИБОЛОВ

1

3

1

3

2

6

13.

БИЦИКЛИЗАМ

1

3

1

3

2

6

14.

ТЕНИС

1

3

1

3

2

6

15.

КАРАТЕ

1

3

1

3

2

6

 

С В Е Г А :

15

45

15

45

30

90

 

 

 

 

 

Члан 3.

 

Сви пехари за екипне победнике по спортским гранама, без обзира на број екипа учесника у одређеној спортској грани и без обзира да ли је мушка или женска конкуренција, треба да буду исте величине и облика..

Најбољој екипи – Општини, у спортском понашању, најуспешнијој такмичарки, најуспешнијем такмичару и најкомплетнијој гостујућој екипи није неопходно уручити пехар већ то може бити одговарајуће обележје општине домаћина Игара.

За укупног победника у мушкој и укупног победника у женској конкуренцији пехари треба да буду исте величине и облика и већи од пехара предвиђених за екипне победнике по спортским гранама.

За свеукупног победника пехар треба да буде већи од свих пехара који се додељују.

 

Члан 4.

 

            Медаље за најбоље екипе – појединце додељују се :

 

 

 

 

А Т Л Е Т И К А

 

МУШКАРЦИ

З

С

Б

ЖЕНЕ

З

С

Б

Појединачно

12

12

12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Појединачно

12

12

12

Штафета 4 х 100

4

4

4

Штафета 4 х 100

4

4

4

Тренер

2

2

2

Тренер

2

2

2

С В Е Г А :

18

18

18

С В Е Г А :

18

18

18

 

 

 

О Д Б О Ј К А

 

МУШКАРЦИ

З

С

Б

ЖЕНЕ

З

С

Б

Екипа(14) и тренери (2)

16

16

16

Екипа(14) и тренери (2)

16

16

16

С В Е Г А :

16

16

16

С В Е Г А :

16

16

16

 

 

 

К О Ш А Р К А

 

МУШКАРЦИ

З

С

Б

ЖЕНЕ

З

С

Б

Екипа (12) и тренери (2)

14

14

14

Екипа (12) и тренери (2)

14

14

14

С В Е Г А :

14

14

14

С В Е Г А :

14

14

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Р У К О М Е Т

 

МУШКАРЦИ

З

С

Б

ЖЕНЕ

З

С

Б

Екипа (14) и тренери (2)

16

16

16

Екипа (14) и тренери (2)

16

16

16

С В Е Г А :

16

16

16

С В Е Г А :

16

16

16

 

 

С Т Р Е Љ А Ш Т В О

 

МУШКАРЦИ

З

С

Б

ЖЕНЕ

З

С

Б

Екипа (4) и тренер (1)

5

5

5

Екипа (4) и тренер  (1)

5

5

5

ПОЈЕДИНАЧНО

1

1

1

ПОЈЕДИНАЧНО

1

1

1

С В Е Г А :

6

6

6

С В Е Г А :

6

6

6

 

 

Ш А Х

 

МУШКАРЦИ

З

С

Б

ЖЕНЕ

З

С

Б

Екипа (8) и тренер  (1)

9

9

9

Екипа (3) и тренер  (1)

4

4

4

С В Е Г А :

9

9

9

С В Е Г А :

4

4

4

 

 

С Т О Н И    Т Е Н И С

 

МУШКАРЦИ

З

С

Б

ЖЕНЕ

З

С

Б

Екипа (5) и тренер (1)

6

6

6

Екипа (5) и тренери (1)

6

6

6

С В Е Г А :

6

6

6

С В Е Г А :

6

6

6

 

 

П Л А Н И Н А Р С Т В О

 

МУШКАРЦИ

З

С

Б

ЖЕНЕ

З

С

Б

Екипа (3) и тренер  (1)

4

4

4

Екипа (3) и тренер  (1)

4

4

4

С В Е Г А :

4

4

4

С В Е Г А :

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф У Д Б А Л

 

МУШКАРЦИ

З

С

Б

ЖЕНЕ

З

С

Б

Екипа (17) и тренери (2)

19

19

19

Екипа (17) и тренери (2)

19

19

19

С В Е Г А :

19

19

19

С В Е Г А :

19

19

19

 

 

 

М А Л И     Ф У Д Б А Л

 

МУШКАРЦИ

З

С

Б

ЖЕНЕ

З

С

Б

Екипа (12) и тренери (2)

14

14

14

Екипа (12) и тренери (2)

14

14

14

С В Е Г А :

14

14

14

С В Е Г А :

14

14

14

 

 

ОДБОЈКА НА ПЕСКУ – БИЧ ВОЛЕЈ

 

МУШКАРЦИ

З

С

Б

ЖЕНЕ

З

С

Б

Екипа (3) и тренер  (1)

4

4

4

Екипа (3) и тренер  (1)

4

4

4

С В Е Г А :

4

4

4

С В Е Г А :

4

4

4

 

 

С П О Р Т С К И     Р И Б О Л О В

 

МУШКАРЦИ

З

С

Б

ЖЕНЕ

З

С

Б

Екипа (3) и тренер (1)

4

4

4

Екипа (3) и тренер  (1)

4

4

4

ПОЈЕДИНАЧНО

1

1

1

ПОЈЕДИНАЧНО

1

1

1

С В Е Г А :

5

5

5

С В Е Г А :

5

5

5

 

 

 

 

 

Б И Ц И К Л И З А М

 

МУШКАРЦИ

З

С

Б

ЖЕНЕ

З

С

Б

Екипа (4) и тренер (1)

5

5

5

Екипа (4) и тренер  (1)

5

5

5

ПОЈЕДИНАЧНО

1

1

1

ПОЈЕДИНАЧНО

1

1

1

С В Е Г А :

6

6

6

С В Е Г А :

6

6

6

 

 

 

 

 

 

Т Е Н И С

 

МУШКАРЦИ

З

С

Б

ЖЕНЕ

З

С

Б

Екипа (3) и тренер  (1)

4

4

4

Екипа (3) и тренер  (1)

4

4

4

С В Е Г А :

4

4

4

С В Е Г А :

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

К А Р А Т Е

 

МУШКАРЦИ

З

С

Б

ЖЕНЕ

З

С

Б

КАТЕ

Екипа (3) и тренер (1)

4

4

4

КАТЕ

Екипа (3) и тренер  (1)

4

4

4

БОРБЕ

Екипа (4) и тренер (1)

5

5

5

БОРБЕ

Екипа (4) и тренер  (1)

5

5

5

КАТЕ ПОЈЕДИНАЧНО

1

1

1

КАТЕ ПОЈЕДИНАЧНО

1

1

1

БОРБЕ ПОЈЕДИНАЧНО

4

4

4

БОРБЕ ПОЈЕДИНАЧНО

4

4

4

С В Е Г А :

14

14

14

С В Е Г А :

14

14

14

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕБНЕ  ПРОПОЗИЦИЈЕ  МЕЂУОПШТИНСКИХ ОМЛАДИНСКИХ  СПОРТСКИХ  ИГАРА

 

АТЛЕТИКА

 

Члан 1.

Такмичење у атлетици одржава се у појединачној конкуренцији у следећим дисциплинама :

 

МУШКАРЦИ  И  ЖЕНЕ

100 м.

100 м.

200 м.

200 м.

400 м.

400 м.

800 м.

800 м.

1500 м.

1500 м.

3000 м.

3000 м.

4 х 100 м.

4 х 100 м.

110 м.  препоне

60 м. препоне

Вис

Вис

Даљ

Даљ

Троскок

Троскок

Кугла

Кугла

Копље

Копље

Диск

Диск

 

Члан 2.

 

            Свака екипа у свим дисциплинама може пријавити само по два такмичара и њихови резултати се бодују за свеукупни пласман.

            Један такмичар-ка у току једног дана може наступити у две дисциплине, плус штафета, изузев такмичарки на 800 метара и такмичара на 1500 и 3000 метара, који у току једног дана могу наступити само у тим дисциплинама.

 

Члан 3.

 

            Такмичења се одвијају рема правилима Атлетског савеза матичне државе општине домаћина, одредбама пропозиција такмичења у матичној држави општине домаћина и одредбама ових пропозиција.

 

Члан 4.

 

            Сви такмичари у дисциплинама бацања, скока у даљ и троскока имају право на по три покушаја у квалификацијама. По осам такмичара-ки из квалификација са најбољим резултатима имају право на још три покушаја. За коначан пласман (појединачно) узимају се и резултати из квалификација.

            Уколико се у дисциплинама 800, 1500 и 3000 метара пријави више од 12 такмичара-ки, такмичење ће се одржати по групама. Групе се формирају на основу постигнутих резултата  (резултати постигнути до одржавања    МОСИ) који морају бити назначени у пријави. Редослед се утврђује на основу постигнутих резултата пре одржавања МОСИ (резултати морају бити у пријави).

            Почетна висина у скоку у вис за мушкарце износи 165 цм. До висине 185 цм. летвица се диже по 5 цм. а затим 3, односно 2 цм. Код жена почетна висина износи 125 цм. До висине 140 цм. летвица се диже по 5 цм. а затим 3, односно 2 цм.

 

Члан 5.

 

            Такмичење се одржава према сатници коју утврђује организатор на основу распореда борилишта на стадиону где се одржава такмичење.

            Пре изласка на борилиште, атлетичари-ке дужни су да се пријаве у привремену канцеларију, а излазак на борилиште дозвољен је за техничке дисциплине 15 минута, а за тркачке дисциплине 10 минута пре старта. Сви такмичари обавезни су да носе стартни број према стартној листи.

 

Члан 6.

 

            Дефинитивне пријаве општине учеснице дужне су да доставе организатору најкасније 24 сата пре одржавања Игара, а пријава треба да садржи : име и презиме атлетичара-ке, годину рођења и најбољи постигнути резултат до одржавања МОСИ.

 

Члан 7.

 

            Такмичењем руководи руководство такмичења, а чине га : главни руководилац, технички руководилац и секретар атлетског такмичења, а именује се и врховна судијска комисија и потребан број судијских жирија.

 

Члан 8.

 

Бодовање појединаца за екипни пласман врши се за све дисциплине по кључу :

 

  1.  место

12  бодова

  2.  место

11  бодова

  3.  место

10  бодова

  4.  место

  9  бодова

  5.  место

  8  бодова

  6.  место

  7  бодова

  7.  место

  6  бодова

  8.  место

  5  бодова

  9.  место

  4  бода

10.  место

  3  бода

11.  место

  2  бода

12.  место

  1  бод

 

            Екипни пласман се утврђује у мушкој и женској категорији одвојено.

 

Члан 9.

 

            Жалбе које се односе на догађаје у току такмичења треба да се уложе одмах, а најкасније до 30 минута после службеног објављивања резултата. Организатор такмичења мора да води рачуна да се време објављивања свих резултата службено забележи.

 

 

Члан 10.

 

Све жалбе у овој инстанци подноси усмено главном судији сам атлетичар или његов руководилац. Да би могао донети правилну одлуку главни судија треба да узме у разматрање све елементе које сматра потребним. Главни судија може да донесе одлуку о жалби или је може проследити Врховној судијској комисији. Жалба на одлуку главног судије подноси се Судијској комисији.

 

Члан 11.

 

            Жалба Врховној судијској комисији подноси се у писаној форми, потписује је неко од одговорних руководилаца са стране такмичара, прилажући таксу за жалбу у износу од 15 еура. Такса за жалбу се не враћа ако је жалба одбијена као неоснована. У том случају уплаћена такса се задржава у корист надлежне судијске комисије. Да би могла да донесе правилну одлуку, Врховна судијска комисија мора да размотри све расположиве доказе и да саслуша сва лица која сматра потребним.

 

ОДБОЈКА

 

Члан 1.

 

            Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији.

 

Члан 2.

 

            Свака екипа се састоји од по четрнаест (14) играча.

            Уколико се у записник уписује 14 играча обавезно се пријављују 2 либера.

 

Члан 3.

 

            Све утакмице у мушкој и женској конкуренцији играју се у два добијена сета.

 

Члан 4.

 

Обавезно се игра шареном лоптом ''Mikasa''. Такмичење у одбојци се одвија по једноструком бод систему кроз квалификационе и финалне групе.

            Пласман екипа у квалификационим и финалним групама одређује се на основу освојеног броја бодова. У случају да две екипе имају исти број бодова, о пласману одлучује међусобни сусрет. У случају да три или више екипа имају исти број бодова пласман се одређује на основу количника добијених и изгубљених сетова, односно поена.

 

Члан 5.

 

Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у одбојци, његов заменик и именовани судија за одбојку најстарији по рангу.

 

Члан 6.

 

            Све утакмице се играју у одређено време према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то време не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и у том времену не дође на терен, утакмица се региструје службеним резултатаом 2:0 (25:0 ; 25:0) у корист противничке екипе. Екипа која неоправдано изостане са утакмице кажњава се одузимањем једног бода од укупно освојених бодова у групи.

 

Члан 7.

 

            Комплетно такмичење одвија се према правилима Одбојкашког савеза матичне државе општине домаћина.

За све што није предвиђено овим правилима примењују се правила Одбојкашког савеза матичне државе општине домаћина.

 

 

КОШАРКА

 

Члан 1.

 

            Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији.

 

Члан 2.

 

Свака екипа се састоји од по дванаест (12) играча.

 

Члан 3.

 

            Све утакмице у мушкој и женској конкуренцији играју се 4 х 8 минута чисте игре уз 10 минута одмора на полувремену.

            Ако је на крају последње четвртине резултат нерешен, игра се наставља у трајању од три минута. Ако и после наставка остане нерешен резултат играју се наставци од по три минута док се не добије победник.

 

Члан 4.

 

            Обавезно се игра званичним лоптама FIBA. Такмичење се одвија по једноструком бод систему кроз квалификационе и финалне групе.

            Пласман екипа у квалификационим и финалним групама одређује се на основу освојеног броја бодова. У случају да две екипе имају исти број бодова, о пласману одлучује међусобни сусрет. У случају да три или више екипа имају исти број бодова, о пласману прво одлучује међусобни скор, а затим количник датих и примљених кошева на утакмицама одиграним између тих екипа. Ако опет нема коначног решења пласман ће се одредити на основу количника датих и примљених кошева свих утакмица које су те екипе одиграле у такмичењу.

 

Члан 5.

 

Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у кошарци, његов заменик и именовани судија за кошарку најстарији по рангу.

Члан 6.

 

            Све утакмице се играју у одређено време према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то време не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и у том времену не дође на терен, утакмица се региструје службеним резултатаом 20:0 у корист противничке екипе. Екипа која неоправдано изостане са утакмице кажњава се одузимањем једног бода од укупно освојених бодова у групи.

 

 

Члан 7.

 

            Комплетно такмичење одвија се према правилима Кошаркашког савеза матичне државе општине домаћина.

За све што није предвиђено овим правилима примењују се правила Кошаркашког савеза матичне државе општине домаћина.

 

 

РУКОМЕТ

 

Члан 1.

 

            Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији.

 

Члан 2.

 

            Свака екипа се састоји од по четрнаест (14) играча.

 

Члан 3.

 

            Све утакмице у мушкој и женској конкуренцији играју се 2х25 минута, уз 10 минута одмора на полувремену.

 

Члан 4.

 

Обавезно се игра званичним лоптама IHF.

Такмичење у рукомету се одвија по једноструком бод систему кроз квалификационе и финалне групе.

            Пласман екипа у квалификационим и финалним групама одређује се на основу освојеног броја бодова. У случају да две екипе имају исти број бодова, о пласману одлучује међусобни сусрет. У случају да три или више екипа имају исти број бодова, о пласману прво одлучује међусобни скор, па гол разлика међусобних сусрета тих екипа . Ако је и гол разлика иста, о пласману одлучује укупна гол разлика.

 

Члан 5.

 

Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у рукомету, његов заменик и именовани судија за рукомет најстарији по рангу.

 

Члан 6.

 

            Све утакмице се играју у одређено време према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то време не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и у том времену не дође на терен, утакмица се региструје службеним резултатаом 10:0 у корист противничке екипе. Екипа која неоправдано изостане са утакмице кажњава се одузимањем једног бода од укупно освојених бодова у групи.

 

Члан 7.

 

            Комплетно такмичење одвија се према правилима Рукометног савеза матичне државе општине домаћина. 

За све што није предвиђено овим правилима примењују се правила Рукометног савеза матичне државе општине домаћина.

 

 

 

 

СТРЕЉАШТВО

 

Члан 1.

 

            Такмичење се одржава појединачно и екипно, у мушкој и женској конкуренцији.

 

Члан 2.

 

            Свака екипа се састоји од по четири (4) акмичара – три плус једна резерва (3 + 1) акмичар.

 

Члан 3.

 

            Такмичења  у мушкој и женској конкуренцији одржава се у дисциплини :

            Серијска ваздушна пушка ''Застава'' – М-56; М-97 и ''Anschutc'' 335 (''Аншиц'').

            Став: стојећи.

Број метака: 20 за меч и неограничен број пробних.

Одстојање: 10 m

Време: 45 минута.

Користе се мете за ваздушну пушку (национални програм).

 

Члан 4.

 

Појединачни пласман се одређује збиром резултата из две серије.

Екипни пласман се одређује збиром резултата сва три такмичара.

 

Члан 5.

 

Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у стрељаштву, његов заменик и именовани судија за стрељаштво најстарији по рангу.

 

Члан 6.

 

            Такмичење се одвија по сатници која се одређује на основу жребаног редоследа екипа.

 

Члан 7.

 

            Комплетно такмичење одвија се према овим правилима.

За све што није предвиђено овим правилима примењују се правила Стрељачког савеза матичне државе општине домаћина за дисциплину националног програма такмичења.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАХ

 

 

Члан 1.

 

Такмичењем руководи Турнирски одбор од пет чланова и то: руководилац такмичења у шаху, његов заменик, врховни судија, његов заменик и један члан делегиран од екипа учесника.

 

Члан 2.

 

Такмичење се одржава само у екипној конкуренцији.

 

 

Мушкарци

 

Члан 3.

 

Екипу сачињавају шест играча и најмање две резерве.

 

Члан 4.

 

Свака екипа мора да буде комплетна. Капитен екипе је дужан да 15 минута пре почетка кола преда састав своје екипе са евентуалним изменама – резервама. Резерве могу наступити само на петој и шестој плочи. Уколико капитен екипе не преда састав екипе до наведеног времена, сматра се да екипа наступа у основном саставу. Играчи у екипи не морају бити поређани по титулама и кате- горијама по припадајућој квалификацији.

 

Члан 5.

 

Такмичење се игра по ФИДЕ правилима – варијанта компјутерско паровање (скраћени назив ФИДЕ швајцарска правила).

 

Члан 6.

 

Број кола одредиће Турнирски одбор, а зависиће од броја присутних екипа. Максимално се мооже играти седам кола.

 

Члан 7.

 

Екипа може започети мач са најмање три играча. У случају да нека екипа не дође на меч у року од једног часаса најмање три играча губи меч контумацијом 0:3,5.

 

Члан 8.

 

Темпо игре је 60 минута за сваког играча, тј.цела партија траје највише два сата.

 

 

Члан 9.

 

Игра се на пад заставице и важе ФИДЕ правила за убрзани шах.

 

Члан 10.

 

Употреба шаховског сата је обавезна

.

Члан 11.

 

Пласман екипа одређује се према броју освојених меч бодова. У случају да две или више екипа имају исти број меч бодова, пласман одлучује већи број поена, а ако су и они једнаки, пласман се прво одређује Buhole коефицијентима, потом међусобним сусретима и на крају жребом.

 

Члан 12.

 

У случају спора у току партије одлуку доноси судија такмичења у шаху. На одлуку судије капитен екипе која се сматра оштећеном може да поднесе жалбу Турнирском одбору у писаној форми најкасније 15 минута по истеку кола у коме је дошло до спора. Уз жалбу мора се уплатити кауција од 15 еура. У случају позитивног решења жалбе кауција се враћа. Жалба и кауција се предају преко судије турнира.

 

Члан 13.

 

Турнирски одбор уз консултације Комисије за жалбе и дисциплинске прекршаје дужан је да жалбу реши најкасније сат времена пре почетка следећег кола. Одлука Турнирског одбора је коначна.

 

Члан 14.

 

За све што није предвиђено овим пропозицијама меродавни су правилници шаховског са- веза матичне државе општине домаћина и правилници FIDE.

 

Жене

 

Члан 15.

 

Екипе сениорки сачињавају две играчице и највише једна резерва. Екипа може започети меч са једном играчицом. У случају да нека екипа не дође на меч, меч се региструје у корист противничке екипе са највишим резултатом који је постигнут у току такмичења.

 

Члан 16.

 

Свака екипа мора имати капитена екипе. Капитен екипе је дужан да 15 минута пре почетка кола преда састав своје екипе са евентуалним изменама-резервама. Резервна играчица може наступити само на другој плочи. Уколико капитен екипе не преда састав екипе до наведеног времена, сматра се да екипа наступа у основном саставу.

 

Члан 17.

 

Такмичење се игра по ФИДЕ правилима – варијанта компјутерско паровање (скраћени назив: ФИДЕ швајцарска правила). Број кола одредиће Турнирски одбор а зависиће од броја присутних еки- па. Максимално се може играти седам кола.

 

Члан 18.

 

Темпо игре је 60 минута за сваког играча тј. меч траје највише два сата.

 

 

 

 

Члан 19.

 

Меч се игра до пада заставице и важе ФИДА правила за убрзани шах. Писање партије није обавезно.

 

Члан 20.

 

Употреба шаховског сата је обавезна.

 

Члан 21.

 

Пласман екипа одређује се према броју освојених меч бодова. У случају да две или више екипа имају исти број меч бодова, пласман одлучује већи број поена, а ако су и они једнаки, пласман се прво одређује BUHOLC коефицијентима, потом међусобним сусретом и на крају жrебом.

 

 

СТОНИ ТЕНИС

 

Члан 1.

 

Такмичење се одржава у мушкој и женској екипној конкуренцији.

 

1. Партија

А

Y

2. Партија

B

X

3. Партија

C

Z

4. Партија

dubl

5. Партија

A

X

6. Партија

C

Y

7. Партија

B

Z

 

Члан 2

 

Екипу сачињавају најмање три, а највише пет такмичара-ки, који морају бити присутни и при- јављени у записник пре почетка утакмице. Утакмице се играју по следећем распореду:

 Игра се до четири победе. После треће појединачне партије, у игри парова, може да наступи пар састављен у било којој комбинацији од такмичара-ки пријављених у записник. После одигране партије парова сваки клуб има право да у појединачним партијама измени једног од такмичара-ки, са пријављеним такмичарем-ком у записнику. Партије се играју у три добијена сета по једанаест поена у сету по новим правилима 1ТТР.

 

Члан 3.

 

 Игра се лоптицама пречника 40мм, атестираним од 1ТТР и одобреним од надлежног стру- ковног савеза.

 

Члан 4.

 

 Екипа може наступити са најмање три такмичара-ке. У противном губи утакмицу службеним резултатом.

 

 

 

Члан 5.

 

Такмичење се одвија по једноструком бод систему кроз квалификационе и финалне групе. Пласман екипа у групама одређује се на основу освојеног броја бодова. У случају једнаког броја бодова пласман ће се одредити на основу количника између добијених и изгубљених утакмица, партија, сетова и поена, само међусобних сусрета екипа са једнаким бројем бодова. Ако су екипе и по  претходним условима изједначене, пласман се одређује на основу количника између добијених и изгубљених партија, сетова и поена свих утакмица одиграних у групи.

 

Члан 6.

 

Такмичењем руководи Такмичарска комисија од три члана, и то: руководилац такмичења у стоном тенису, његов заменик и врховни судија у стоном тенису.

 

Члан 7

.

            Целокупно такмичење у стоном тенису одвија се према правилима 8Т8 матичне државе оп- штине домаћина и правилима игре ТТР, а за све што није предвиђено овим пропозицијама приме- њује се правилник о такмичењу 5Т8 матичне државе општине домаћина.

 

 

 

 

ПЛАНИНАРСТВО

 

Члан 1.

 

            Такмичење се одржава екипно у мушкој и женској конкуренцији. Екипа броји три члана.

 

Члан 2.

 

Дужина стазе је 5 до 7 километара ваздушне линије. Време трајања такмичења је 150 минута. Висинска разлика је до 500м. Број контролних тачака од 10 до 18.

 

Члан 3.

 

            Такмичење се одржава према карти у размери 1:25000. Карту обезбеђује организатор Игара. Такмичари на старту добијају карту са уцртаним контролним тачкама. Контролни картон и карту подиже вођа екипе два сата пре почетка такмичења.

 

Члан 4.

 

Распоред старта екипа одређује се извлачењем стартних бројева. Уколико се такмичење одржава два дана, такмичари другог дана стартују обрнутим редоследом. Чланови једне екипе стартују истовремено, односно старт је групни. Размак између старта појединих екипа је 5 минута.

 

Члан 5.

 

            Контролне тачке на терену морају бити обележене типизираним ознакама које се састоје од тростране призме са омотачем од три квадрата. Димензије 30х30цм. Сваки квадрат је подељен дијагоналом од левог доњег ка десном горњем темену, при чему је горња половина бела, а доња црвена и садржи контролни печат или перфорат.

 

Члан 6.

 

Сваки такмичар је дужан да сам пређе целу стазу од старта до циља, прелазећи кроз све контролне тачке редоследом датим у задатку и у предвиђеном времену. Такмичар ће бити диквалификован у случају ако користи превозно средство, било какво обавештење и прекрши опште одредбе предвиђене пропозицијама Игара.

 

Члан 7.

 

            За победнике такмичења проглашава се екипа која пронађе највише контролних тачака у најкраћем времену. Пласман екипе се добија збрајањем времена и броја контролних тачака сваког појединца из екипе. Екипе које не пронађу једну или више контролних тачака сврставају се по гру- пама у редоследу иза екипа са већим бројем контролних тачака. Ако две или више екипа имају исти број пронађених контролних тачака и исто време прола- ска стазе боље пласирана је она екипа чији је такмичар имао нижи стартни број.

 

Члан 8.

 

Такмичар је обавезан да поседује компас или бусолу или личну опрему прилагођену терену, 40 на коме се такмичење одржава.

 

Члан 9.

 

            Такмичењем руководи Такмичарска комисија од три члана на основу пропозиција    Планинарског савеза матичне државе општине домаћина

 

 

 

 

ФУДБАЛ

 

 

Члан 1.

 

            Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији.

 

Члан 2.

 

            Утакмице се играју по куп систему.

 

Члан 3.

 

            Свака екипа се састоји од по седамнаест (17) играча од којих се за утакмицу пријављује шеснаест (16) играча.

            Током утакмице се може извршити пет (5) измена играча.

 

Члан 4.

 

            У случају да се утакмица заврши нерешеним резултатом, одмах се изводе једанаестерци.

Свака екипа изводи по пет (5) једанаестераца

Једанаестерци се изводе наизменично.

Победник је екипа која постигне већи број погодака.

Ако обе екипе имају једнак број погодака наставиће се извођење још по једног једанаестерца, све до коначног победника.

Сваки једанаестерац изводи други играч.

 

Члан 5.

 

Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у фудбалу, његов заменик и именовани судија за фудбал најстарији по рангу.

 

Члан 6.

 

            Све утакмице се играју у одређено време према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то време не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и у том времену не дође на терен, утакмица се региструје службеним резултатаом 3:0 у корист противничке екипе.

 

 

 

Члан 7.

 

            Комплетно такмичење одвија се према правилима Фудбалског савеза матичне државе општине домаћина.

За све што није предвиђено овим правилима примењују се правила Фудбалског савеза матичне државе општине домаћина.

 

 

 

 

МАЛИ  ФУДБАЛ - FUTSAL

 

Члан 1.

 

            Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији.

 

Члан 2.

 

            Свака екипа се састоји од по дванаест (12) играча.

 

Члан 3.

 

            Све утакмице у мушкој и женској конкуренцији играју се 2 х 20 минута, уз 10 минута одмора на полувремену.

 

Члан 4.

 

Такмичење у малом фудбалу се одвија по једноструком бод систему кроз квалификационе и финалне групе.

            Пласман екипа у квалификационим и финалним групама одређује се на основу освојеног броја бодова. У случају да две екипе имају исти број бодова, о пласману одлучује међусобни сусрет. У случају да три или више екипа имају исти број бодова, о пласману прво одлучује међусобни скор, па гол разлика међусобних сусрета тих екипа . Ако је и гол разлика иста, о пласману одлучује укупна гол разлика.

 

 

 

 

 

Члан 5.

 

Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у малом фудбалу, његов заменик и именовани судија за мали фудбал најстарији по рангу.

 

Члан 6.

 

            Све утакмице се играју у одређено време према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то време не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и у том времену не дође на терен, утакмица се региструје службеним резултатаом 3:0 у корист противничке екипе. Екипа која неоправдано изостане са утакмице кажњава се одузимањем једног бода од укупно освојених бодова у групи.

Члан 7.

 

            Комплетно такмичење одвија се према Futsal правилима Фудбалског савеза матичне државе општине домаћина. 

За све што није предвиђено овим правилима примењују се Futsal правила Фудбалског савеза матичне државе општине домаћина.

 

 

 

ОДБОЈКА  НА  ПЕСКУ – БИЧ  ВОЛЕЈ

 

Члан 1.

 

            Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији.

 

Члан 2.

 

            Свака екипа се састоји од по три (3) играча – два плус једна резерва (2 + 1) играч.

 

Члан 3.

 

            Све утакмице у мушкој и женској конкуренцији играју се у два добијена сета до 21 поен са разликом од два (2) добијена поена.

            Тај брејк се игра до петнаест (15) поена.  

            Екипе током меча мењају стране на сваких  седам (7) освојених поена.

            Прва лопта не може да се игра прстима.

            Одигравање прстима се неће санкционисати сем у случају претерано ''прљавих'' и ''ношених'' лопти.

            Контакт лопте са блоком се рачуна као први контакт.

            Такмичење се одвија на песку и играчи су искључиво боси.

 

Члан 4.

 

Обавезно се игра шареном лоптом ''Mikasa''. Такмичење у одбојци на песку се одвија по једноструком бод систему кроз квалификационе и финалне групе.

            Пласман екипа у квалификационим и финалним групама одређује се на основу освојеног броја бодова. У случају да две екипе имају исти број бодова, о пласману одлучује међусобни сусрет. У случају да три или више екипа имају исти број бодова пласман се одређује на основу количника добијених и изгубљених сетова, односно поена.

 

 

 

 

Члан 5.

 

Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у одбојци на песку, његов заменик и именовани судија за одбојку на песку најстарији по рангу.

 

 

 

Члан 6.

 

            Све утакмице се играју у одређено време према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то време не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и у том времену не дође на терен, утакмица се региструје службеним резултатаом 2:0 (21:0 ; 21:0) у корист противничке екипе. Екипа која неоправдано изостане са утакмице кажњава се одузимањем једног бода од укупно освојених бодова у групи.

 

Члан 7.

 

            Комплетно такмичење одвија се према овим правилима.

За све што није предвиђено овим правилима примењују се правила Одбојкашког савеза матичне државе општине домаћина.

 

 

 

 

 

СПОРТСКИ РИБОЛОВ

 

Члан 1.

 

Спортски риболов се организује у мушкој и женској конкуренцији у дисциплини „Лов рибе удицом на пловак“.

 

Члан 2.

 

Такмичење се одржава у мушкој и женској конкуренцији – екипној и појединачној.

 

Члан 3.

 

Екипу сачињавају три такмичара. Екипа се сматра комплетном ако наступе најмање два такмичара.

 

Члан 4.

 

Такмичење траје три сата. Време се може и ограничити, али не може бити краће од 90 минута.

Члан 5.

 

Такмичари морају наступити у спортској опреми која мора бити једнообразна за целу екипу.

 

Члан 6.

 

Такмичењем руководи врховни судија и секретар суђења, кога одређује организатор так’ мичења. Врховни судија мора да има најмање трећу категорију – републички судија.

 

Члан 7.

 

Такмичење се може организовати на каналима, рекама са умереним током воде и стајаћим водама. Члан 8. Такмичење у спортском роболову организује се по овим пропозицијама, правилнику о спортским риболовним такмичењима у матичној држави општине домаћина (међународна правила ЦИПС-а).

 

 

БИЦИКЛИЗАМ (Mountainbike)

 

Члан 1.

 

            Такмичење је појединачно и екипно.

 

Члан 2.

 

Трка се вози искључиво на МТВ бициклима.

 

Члан 3.

 

Сви такмичари морају носити заштитне кациге и имати технички исправне бицикле.

 

Члан 4.

 

Старт и циљ трке оређује такмичарска комисија МОСИ. Комплетна траса трке вози се брдско-планинским тереном у дужини од 15 до 21 километар.

 

Члан 5.

 

Екипу сачињавају пет такмичара од којих се рачуна време три најбоље пласирана. Победник је екипа која одређену стазу пређе за најкраће време.

 

Члан 6.

 

Екипа која није комплетна (која нема најмање три такмичара) неће се бодовати за екипни пласман.

 

Члан 7.

 

У току трке такмичар нема право да прима помоћ са стране.

 

Члан 8.

 

Сви такмичари наступају на сопствену одговорност.

 

Члан 9.

 

Суди се по правилнику бициклистичког савеза матичне државе општине домаћина.

Члан 10.

 

Такмичењем руководи Такмичарска комисија од три члана, и то: главни руководилац игара или његов заменик, руководилац за бициклизам и именовани судија за бициклизам, најстарији по рангу.

 

 

ТЕНИС

 

Члан 1.

 

            Такмичење се одржава екипно, у мушкој и женској конкуренцији.

 

Члан 2.

 

            Свака екипа се састоји од по  три (3) члана.

            Доња старосна граница је 14 (пуних) година у мушкој и 13 (пуних) година у женској конкуренцији.

            Играчи у екипи који имају бољи ранг на листама сениора, јуниора и листи до 16 година морају да играју ''прву таблу'' у мечу.

            Екипе које имају такмичаре који нису регистровани у тениским савезима земаља из којих долазе могу да бирају коју ће играти ''таблу''.

 

Члан 3.

 

            Мечеви се играју у два сингла и једном дублу.

Први сингл играју ''други рекети'', други меч играју ''први рекети''.

Сингл мечеви се играју на један сет до девет гемова (на 8:8 се игра ''tie break'' до 7).

Дубл меч се игра на један сет до девет гемова (на 8:8 се игра ''tie break'' до 7). Прво се играју сингл мечеви, па онда дубл као одлучујући.

При резултату 2:0 у мечу дубл се не игра.

 

Члан 4.

 

            Жреб се прави зависно од броја екипа које се такмиче. Жреб на 8 (2 носиоца), 18 (4 носиоца), 32 (8 носиоца).

Носиоци се бирају према ранг листама ТС Србије, ТС Црне Горе и ТС Босне и Херцеговине (узимају се у обзир такмичари до 100 места).

Уколико је играч 100 место на сениорској листи – 40 бодова, до 18 година – 30 бодова, до 16 година – 20 бодова, на ветеранској листи – 10 бодова.

Уколико оба играча имају ранг, бодови се сабирају.

Остале екипе које немају такмичаре по овим критетијумима жребају се без ранга.

У женској конкуренцији важе иста правила.

 

Члан 5.

 

Такмичењем руководи такмичарска комисија од три члана и то : руководилац такмичења у тенису, његов заменик и именовани судија за тенис најстарији по рангу.

 

Члан 6.

 

            Све утакмице се играју у одређено време према утврђеној сатници и распореду. Екипа која у то време не изађе на терен чека се 10 минута. Ако и у том времену не дође на терен, утакмица се региструје службеним резултатаом 3:0 у корист противничке екипе.

 

Члан 7.

 

Комплетно такмичење одвија се према овим правилима.

За све што није предвиђено овим правилима примењују се правила Тениског савеза матичне државе општине домаћина.

 

 

 

 

К А Р А Т Е

 

Члан 1.

 

            Такмичење је екипно и појединачно, у борбама и катама у мушкој и женској конкуренцији.

 

Члан 2.

 

            Такмичење се организује у дисциплинама :

 

  • кате – појединачно и екипно – Ж,
  • кате – појединачно и екипно – М,
  • борбе појединачно и екипно – Ж,
  • борбе појединачно и екипно – М,

 

Члан 3.

 

            Категорије у борбама :

 

  • ЖЕНЕ :

-        61, -  68, + 68, АПС (појединачно 4 категорије),

 

  • МУШКАРЦИ :

-       68,  - 78,  + 78, АПС (појединачно 4 категорије).

 

Члан 4.

 

            Једну екипу у катама чине 3 такмичара.

            Једну екипу у борбама чине 3 + 1 такмичар.

           

Члан 5.

 

            Право учешћа имају :

  • За једну екипу по два такмичара у свакој појединачној категорији,

 

Кате и борбе

 

-       Једна ЕКИПА у катама

-       Једна ЕКИПА у борбама

 

Члан 6.

 

            Право наступа у катама имају такмичари + 13 година.

            Право наступа у борбама имају такмичари + 18 година.

 

Члан 7.

 

            Такмичење се ради по WKF правилима – модификована, са репасажом и утврђеним пласманом за прво, друго и треће место усвим дисциплинама и категоријама.

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 55. MOSI Priboj 2018. All Rights Reserved.